سطح

(m2)

حجم پر کننده خون(ml)کلیرانس 200/300 (ml/min)

KoA

(ml/min)

ضریب اولترافیلتراسیون

(ml/mmHg.h)

نوع صافی
اینولینویتامین B12فسفاتکراتینیناوره
1/059-73/78140/158164/196183/2316376/8PS 10 LF
1/369-86/93150/178176/218191/2437468/8PS 13 LF
1/686-111/125161/192184/237195/266106412/9PS 16 LF
1/8105-129/144171/211188/259197/276129215/5PS 18 LF
1/059-91/99134/154155/185171/2145188/4PES 10 LF
1/371-108/121149/176169/207181/23062910/4PES 13 LF
1/690-117/131158/188178/224188/24475712/1PES 16 LF
1/8112-124/141168/208183/252196/269112317PES 18 LF
 

مشخصات عملکردی صافی بر مبنای استانداردهای ISO 8637-1:2017 و ISO 86-37-2:2018 اندازه‌گیری شده‌است.

QB=200/300 ml/min, QD=500 ml/min, QF=0 ml/min,  T=37°C

LF=Low Flux, HF=High Flux

 1. دارای نفوذپذیری غشایی بسیار بالا (کلیرانس مناسب)
 2. عملکرد واقعی بسیار بالا
 3. حجم کمتر پرایم، افت کمتر فشار خون

 

سطح

(m2)

حجم پر کننده خون(ml)کلیرانس 200/300 (ml/min)

KoA

(ml/min)

ضریب اولترافیلتراسیون

(ml/mmHg.h)

نوع صافی
اینولینویتامین B12فسفاتکراتینیناوره
1/059-73/78140/158164/196183/2316376/8PS 10 LF
1/369-86/93150/178176/218191/2437468/8PS 13 LF
1/686-111/125161/192184/237195/266106412/9PS 16 LF
1/8105-129/144171/211188/259197/276129215/5PS 18 LF
1/059-91/99134/154155/185171/2145188/4PES 10 LF
1/371-108/121149/176169/207181/23062910/4PES 13 LF
1/690-117/131158/188178/224188/24475712/1PES 16 LF
1/8112-124/141168/208183/252196/269112317PES 18 LF
 

مشخصات عملکردی صافی بر مبنای استانداردهای ISO 8637-1:2017 و ISO 86-37-2:2018 اندازه‌گیری شده‌است.

QB=200/300 ml/min, QD=500 ml/min, QF=0 ml/min,  T=37°C

LF=Low Flux, HF=High Flux

 1. فناوری میکرو اندولیشن (موج های بسیار کوچک)
  • ساختار شبیه به موج در مویینه‌ها باعث تضمین جریان موثر محلول دیالیز بین موئینه‌ها می‌شود.
  • سطح تماس محلول دیالیز با خون را افزایش می دهد.
 2. دارای نفوذپذیری غشایی بسیار بالا (کلیرانس مناسب)
 3. عملکرد واقعی بسیار بالا
 4. حجم کمتر پرایم، افت کمتر فشار خون
 

سطح

(m2)

حجم پر کننده خون(ml)کلیرانس 200/300 (ml/min)

KoA

(ml/min)

ضریب اولترافیلتراسیون

(ml/mmHg.h)

نوع صافی
اینولینویتامین B12فسفاتکراتینیناوره
1/059-73/78140/158164/196183/2316376/8PS 10 LF
1/369-86/93150/178176/218191/2437468/8PS 13 LF
1/686-111/125161/192184/237195/266106412/9PS 16 LF
1/8105-129/144171/211188/259197/276129215/5PS 18 LF
1/059-91/99134/154155/185171/2145188/4PES 10 LF
1/371-108/121149/176169/207181/23062910/4PES 13 LF
1/690-117/131158/188178/224188/24475712/1PES 16 LF
1/8112-124/141168/208183/252196/269112317PES 18 LF
 

مشخصات عملکردی صافی بر مبنای استانداردهای ISO 8637-1:2017 و ISO 86-37-2:2018 اندازه‌گیری شده‌است.

QB=200/300 ml/min, QD=500 ml/min, QF=0 ml/min,  T=37°C

LF=Low Flux, HF=High Flux

 1. فناوری میکرو اندولیشن (موج های بسیار کوچک)
  • ساختار شبیه به موج در مویینه‌ها باعث تضمین جریان موثر محلول دیالیز بین موئینه‌ها می‌شود.
  • سطح تماس محلول دیالیز با خون را افزایش می دهد.
 2. دارای نفوذپذیری غشایی بسیار بالا (کلیرانس مناسب)
 3. عملکرد واقعی بسیار بالا
 4. حجم کمتر پرایم، افت کمتر فشار خون
 

سطح

(m2)

حجم پر کننده خون(ml)کلیرانس 200/300 (ml/min)

KoA

(ml/min)

ضریب اولترافیلتراسیون

(ml/mmHg.h)

نوع صافی
اینولینویتامین B12فسفاتکراتینیناوره
1/059-73/78140/158164/196183/2316376/8PS 10 LF
1/369-86/93150/178176/218191/2437468/8PS 13 LF
1/686-111/125161/192184/237195/266106412/9PS 16 LF
1/8105-129/144171/211188/259197/276129215/5PS 18 LF
1/059-91/99134/154155/185171/2145188/4PES 10 LF
1/371-108/121149/176169/207181/23062910/4PES 13 LF
1/690-117/131158/188178/224188/24475712/1PES 16 LF
1/8112-124/141168/208183/252196/269112317PES 18 LF
 

مشخصات عملکردی صافی بر مبنای استانداردهای ISO 8637-1:2017 و ISO 86-37-2:2018 اندازه‌گیری شده‌است.

QB=200/300 ml/min, QD=500 ml/min, QF=0 ml/min,  T=37°C

LF=Low Flux, HF=High Flux

 1. فناوری میکرو اندولیشن (موج های بسیار کوچک)
  • ساختار شبیه به موج در مویینه‌ها باعث تضمین جریان موثر محلول دیالیز بین موئینه‌ها می‌شود.
  • سطح تماس محلول دیالیز با خون را افزایش می دهد.
 2. دارای نفوذپذیری غشایی بسیار بالا (کلیرانس مناسب)
 3. عملکرد واقعی بسیار بالا
 4. حجم کمتر پرایم، افت کمتر فشار خون
 

سطح

(m2)

حجم پر کننده خون(ml)کلیرانس 200/300 (ml/min)

KoA

(ml/min)

ضریب اولترافیلتراسیون

(ml/mmHg.h)

نوع صافی
اینولینویتامین B12فسفاتکراتینیناوره
1/059-73/78140/158164/196183/2316376/8PS 10 LF
1/369-86/93150/178176/218191/2437468/8PS 13 LF
1/686-111/125161/192184/237195/266106412/9PS 16 LF
1/8105-129/144171/211188/259197/276129215/5PS 18 LF
1/059-91/99134/154155/185171/2145188/4PES 10 LF
1/371-108/121149/176169/207181/23062910/4PES 13 LF
1/690-117/131158/188178/224188/24475712/1PES 16 LF
1/8112-124/141168/208183/252196/269112317PES 18 LF
 

مشخصات عملکردی صافی بر مبنای استانداردهای ISO 8637-1:2017 و ISO 86-37-2:2018 اندازه‌گیری شده‌است.

QB=200/300 ml/min, QD=500 ml/min, QF=0 ml/min,  T=37°C

LF=Low Flux, HF=High Flux

 1. فناوری میکرو اندولیشن (موج های بسیار کوچک)
  • ساختار شبیه به موج در مویینه‌ها باعث تضمین جریان موثر محلول دیالیز بین موئینه‌ها می‌شود.
  • سطح تماس محلول دیالیز با خون را افزایش می دهد.
 2. دارای نفوذپذیری غشایی بسیار بالا (کلیرانس مناسب)
 3. عملکرد واقعی بسیار بالا
 4. حجم کمتر پرایم، افت کمتر فشار خون
 

سطح

(m2)

حجم پر کننده خون(ml)کلیرانس 200/300 (ml/min)

KoA

(ml/min)

ضریب اولترافیلتراسیون

(ml/mmHg.h)

نوع صافی
اینولینویتامین B12فسفاتکراتینیناوره
1/059-73/78140/158164/196183/2316376/8PS 10 LF
1/369-86/93150/178176/218191/2437468/8PS 13 LF
1/686-111/125161/192184/237195/266106412/9PS 16 LF
1/8105-129/144171/211188/259197/276129215/5PS 18 LF
1/059-91/99134/154155/185171/2145188/4PES 10 LF
1/371-108/121149/176169/207181/23062910/4PES 13 LF
1/690-117/131158/188178/224188/24475712/1PES 16 LF
1/8112-124/141168/208183/252196/269112317PES 18 LF
 

مشخصات عملکردی صافی بر مبنای استانداردهای ISO 8637-1:2017 و ISO 86-37-2:2018 اندازه‌گیری شده‌است.

QB=200/300 ml/min, QD=500 ml/min, QF=0 ml/min,  T=37°C

LF=Low Flux, HF=High Flux

 1. دارای نفوذپذیری غشایی بسیار بالا (کلیرانس مناسب)
 2. عملکرد واقعی بسیار بالا
 3. حجم کمتر پرایم، افت کمتر فشار خون
 

سطح

(m2)

حجم پر کننده خون(ml)کلیرانس 200/300 (ml/min)

KoA

(ml/min)

ضریب اولترافیلتراسیون

(ml/mmHg.h)

نوع صافی
اینولینویتامین B12فسفاتکراتینیناوره
1/059-73/78140/158164/196183/2316376/8PS 10 LF
1/369-86/93150/178176/218191/2437468/8PS 13 LF
1/686-111/125161/192184/237195/266106412/9PS 16 LF
1/8105-129/144171/211188/259197/276129215/5PS 18 LF
1/059-91/99134/154155/185171/2145188/4PES 10 LF
1/371-108/121149/176169/207181/23062910/4PES 13 LF
1/690-117/131158/188178/224188/24475712/1PES 16 LF
1/8112-124/141168/208183/252196/269112317PES 18 LF
 

مشخصات عملکردی صافی بر مبنای استانداردهای ISO 8637-1:2017 و ISO 86-37-2:2018 اندازه‌گیری شده‌است.

QB=200/300 ml/min, QD=500 ml/min, QF=0 ml/min,  T=37°C

LF=Low Flux, HF=High Flux

 1. دارای نفوذپذیری غشایی بسیار بالا (کلیرانس مناسب)
 2. عملکرد واقعی بسیار بالا
 3. حجم کمتر پرایم، افت کمتر فشار خون
 

سطح

(m2)

حجم پر کننده خون(ml)کلیرانس 200/300 (ml/min)

KoA

(ml/min)

ضریب اولترافیلتراسیون

(ml/mmHg.h)

نوع صافی
اینولینویتامین B12فسفاتکراتینیناوره
1/059-73/78140/158164/196183/2316376/8PS 10 LF
1/369-86/93150/178176/218191/2437468/8PS 13 LF
1/686-111/125161/192184/237195/266106412/9PS 16 LF
1/8105-129/144171/211188/259197/276129215/5PS 18 LF
1/059-91/99134/154155/185171/2145188/4PES 10 LF
1/371-108/121149/176169/207181/23062910/4PES 13 LF
1/690-117/131158/188178/224188/24475712/1PES 16 LF
1/8112-124/141168/208183/252196/269112317PES 18 LF
 

مشخصات عملکردی صافی بر مبنای استانداردهای ISO 8637-1:2017 و ISO 86-37-2:2018 اندازه‌گیری شده‌است.

QB=200/300 ml/min, QD=500 ml/min, QF=0 ml/min,  T=37°C

LF=Low Flux, HF=High Flux

 1. دارای نفوذپذیری غشایی بسیار بالا (کلیرانس مناسب)
 2. عملکرد واقعی بسیار بالا
 3. حجم کمتر پرایم، افت کمتر فشار خون
 

سطح

(m2)

حجم پر کننده خون(ml)کلیرانس 200/300 (ml/min)

KoA

(ml/min)

ضریب اولترافیلتراسیون

(ml/mmHg.h)

نوع صافی
اینولینویتامین B12فسفاتکراتینیناوره
1/059-73/78140/158164/196183/2316376/8PS 10 LF
1/369-86/93150/178176/218191/2437468/8PS 13 LF
1/686-111/125161/192184/237195/266106412/9PS 16 LF
1/8105-129/144171/211188/259197/276129215/5PS 18 LF
1/059-91/99134/154155/185171/2145188/4PES 10 LF
1/371-108/121149/176169/207181/23062910/4PES 13 LF
1/690-117/131158/188178/224188/24475712/1PES 16 LF
1/8112-124/141168/208183/252196/269112317PES 18 LF
 

مشخصات عملکردی صافی بر مبنای استانداردهای ISO 8637-1:2017 و ISO 86-37-2:2018 اندازه‌گیری شده‌است.

QB=200/300 ml/min, QD=500 ml/min, QF=0 ml/min,  T=37°C

LF=Low Flux, HF=High Flux

 1. دارای نفوذپذیری غشایی بسیار بالا (کلیرانس مناسب)
 2. عملکرد واقعی بسیار بالا
 3. حجم کمتر پرایم، افت کمتر فشار خون