کارخانه

اشتهارد، شهرک صنعتی اشتهارد، بلوار ابوریحان بیرونی
خ حافظ غربی، نبش تنگستان 3
کدپستی : 3188114339
تلفن : 4-37773870-26-98+

ارتباطات خارجی

هدیه حق شناس
تلفن: (171) 72925 -21-98+
نمابر: 22073101-21-98+
hedie.haghshenas@icdgroup.org

دفتر مرکزی

ایران، تهران، بلوار سعادت آباد، نبش کوچه میرزایی، پلاک 44، طبقه پنجم
کـدپســـتی : 1998836839
تلفن : 72925-21-98+
نمابر:22073101-21-98+
info@meditechsys.com

 رئیس روابط عمومی

امیر آرامون
تلفن مستقیم: 22149419-21-98+
نمابر: 22073101-21-98+
amir.aramoun@icdgroup.org

مرکز فروش

شرکت مدوی طب پویان www.medwayteb.com info@medwayteb.com

کارخانه

اشتهارد، شهرک صنعتی اشتهارد، بلوار ابوریحان بیرونی
خ حافظ غربی، نبش تنگستان 3
کدپستی : 3188114339
تلفن : 4-37778851-26-98+

ارتباطات خارجی

هدیه حق شناس
تلفن: (1280) 22074001 -21-98+
نمابر: 22073101-21-98+
hedie.haghshenas@icdgroup.org

دفتر مرکزی

ایران، تهران، بلوار سعادت آباد، نبش کوچه میرزایی، پلاک 44، طبقه پنجم
کـدپســـتی : 1998898639
تلفن : 22074001-21-98+
نمابر:22073101-21-98+
info@meditechsys.com

 رئیس روابط عمومی

امیر آرامون
تلفن مستقیم: 22149419-21-98+
نمابر: 22073101-21-98+
amir.aramoun@icdgroup.org

مرکز فروش

شرکت مدوی طب پویان www.medwayteb.com info@medwayteb.com

مدیر روابط عمومی

دکتر توحید عزیزی
تلفن: (1570)22074001-21-98+
نمابر: 22073101-21-98+
tohid.azizi@icdgroup.org