گواهینامه مدیریت کیفیت ISO13485

طراحی و تولید صافی دیالیز، ست لوله رابط دیالیز، سوزن استریل فیستولا و استریل تجهیزات پزشکی

پروانه ساخت فیلتر همودیالیز

اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت و آموزش درمان کشور

گواهینامه CE

برای صافی دیالیز پلی سولفان (های فلاکس و لو فلاکس)و صافی دیالیز پلی اتر سولفان (های فلاکس و لو فلاکس)